องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
มาตรการ


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ)

    รายละเอียดข่าว

รูปภาพการประชุมประชาคม เพื่อประกอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย   และการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล      เอกสารประกอบ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ