การรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................
รายงานข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................