องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา อปท. พ.ศ.2548 และที่เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 21 มี.ค. 2565 ]80
2 พ.ร.บ การจัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 16 มี.ค. 2564 ]92
3 พ.ร.บ สภาตำบลและองศ์การบริหารส่วนตำบล 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่7 พ.ศ.2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]80
4 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 16 มี.ค. 2564 ]78
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 [ 16 มี.ค. 2564 ]90
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ.2543 [ 16 มี.ค. 2564 ]98
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 16 มี.ค. 2564 ]93
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง [ 16 มี.ค. 2564 ]91
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ฉบับที่3 [ 16 มี.ค. 2564 ]90
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]89
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 16 มี.ค. 2564 ]95
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบลและเลขานุการสภาตำบล พ.ศ.2538 [ 16 มี.ค. 2564 ]90
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้สภาตำบลซึ่งได้รับจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2543 [ 16 มี.ค. 2564 ]94
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3 [ 16 มี.ค. 2564 ]91
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 16 มี.ค. 2564 ]90
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 [ 16 มี.ค. 2564 ]93
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 16 มี.ค. 2564 ]92