วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด)
24  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลคำเนียม ประจำปี พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. 44-013 สายจากบ้านหนองทามน้อย (ตำบลคำเนียม) - ไปบ้านโพธิ์ลังกา (ตำบลยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลคำเนียม จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดื่มช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2566 จำนวน 63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คำเนียม จำนวน 4 ศูนย์ ดื่มช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2566 จำนวน 63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง