วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4353 (แป้นเบรกและเพลากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คำเนียม จำนวน 4 ศูนย์ ดื่มช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 59 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลคำเนียม จำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ดื่มช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2565 จำนวน 68 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมรณรงคไข้เลือดออกและป้ายจิตอาสาพระราชทานเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง