องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม 


นางปรียาพร   บุตรประโคน
 


 ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 นายทรงศักดิ์  หงษ์อินทร์


นางพรรณิภา  ยอดยาน
นักพัฒนาชุมชน


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน