องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภัควรินทร์   วุฒิวิทยาสิทธิ์  


ปลัด อบต.คำเนียม
 


โทร. 098-8924923


นางสาวเพ็ชรินทร์  นวลศิริ


นางสาวรัชนีกร  พันธ์วิไล
รองปลัด อบต.คำเนียม


นักวิชาการตรวจสอบภายใน
0933399865


0862554274นางสาวรุจีพัชร์  พันธ์วิไล

นางยุพิน  นนท์ใส นางศิริพร  สุขอ้วน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 085-4698265
โทร 081-3892435
โทร. 086-4871459นายสิทธิชาติ สุขอ้วน

นางปรียาพร  บุตรประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 086-4516676

โทร. 087-8719262