องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
กองช่าง 


 นายสิทธิชาติ สุขอ้วน
 


 ผอ.กองช่าง
 นายเอนก   ไชยนุประภา


นายบุญประคอง  จักรคำ
นายช่างโยธา


นายช่างโยธา

นายทวีศักดิ์  คำเพราะ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า