องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
กองคลัง 


นางศิริพร  สุขอ้วน  


 ผอ.กองคลัง
 


นางสาวอรทัย  สังฆพงษ์

นายบวรพล  สิทธิสวนจิก นางนันทวรรณ  สายสิม
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้