องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
สภาอบต.นายธานี บัวหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
086-2518743 
นายบุญพิง บุญเหล้า
รองประธานสภา อบต.คำเนียม
093-4329470

นางสาวภัควรินทร์   วุฒิวิทยาสิทธิ์
เลขานุการฯ สภา อบต.คำเนียม
โทร. 098-8924923
นางฉวี งามแสง
สมาชิกสภา อบต.ม.1
061-1086484นายบุญพิง บุญเหล้า
สมาชิกสภา อบต.ม.2
093-4329470


นายธานี บัวหอม
   สมาชิกสภา อบต.ม.3
086-2518743

   


นางพิศมร พันธ์วิไล

นายอภิชัย สติปัน

นายสมพงษ์ ผิวนวล
สมาชิกสภา อบต.ม.4

สมาชิกสภา อบต.ม.5
  สมาชิกสภา อบต.ม.6
093-4719020

098-115823096-3813401

นายพิมล สมงาม


นายธนานันท์ นนทา


นายไชยยงค์ แก้วลา
สมาชิกสภา อบต.ม.7

สมาชิกสภา อบต.ม.8
สมาชิกสภา อบต.ม.9
090-4061790

061-0389660

092-4931214นายอภิสิทธิ์ สายสงค์
สมาชิกสภา อบต.ม.10095-2125474